ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
COSMOTE Family Safety (Data Privacy Notice)
Ο Όμιλος ΟΤΕ θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και τηρεί την αρχή
της διαφάνειας αναφορικά με την επεξεργασία τους. Αν επιθυμείτε να ενημερωθείτε γενικά σχετικά με την
επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τον ΟΤΕ και την COSMOTE παρακαλούμε διαβάστε το κείμενο
της Γενικής Ενημέρωσης αναφορικά με την Προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων (General Data Privacy
Notice),
που μπορείτε να το βρείτε
εδώ.
Με το παρόν κείμενο επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ειδικά αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών
σας δεδομένων κατά την χρήση της υπηρεσίας
COSMOTE Family Safety
(εφεξής η «Υπηρεσία»).
Υπεύθυνος επεξεργασίας για τη συγκεκριμένη Υπηρεσία ορίζεται ο Πελάτης, καθώς οι πληροφορίες και τα εν
γένει δεδομένα που εισάγει ο Πελάτης σε αυτήν (την Υπηρεσία) ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στον ίδιο.
Δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά έχει μόνον ο Πελάτης, οι Χρήστες της Εφαρμογής, η COSMOTE ως Εκτελούσα
την Επεξεργασία για λόγους υποστήριξης της Υπηρεσίας εάν αυτό ζητηθεί από τον Πελάτη ή τυχόν άλλα πρόσωπα
στα οποία έχει ρητώς επιτρέψει ο Πελάτης την πρόσβαση. Ο Πελάτης φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για κάθε
δραστηριότητα που διενεργείται στην Εφαρμογή με χρήση του/των προσωπικού/ων κωδικού/ών και
συνθηματικού/ών πρόσβασης. Ο Πελάτης ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας βαρύνεται με όλες τις υποχρεώσεις
ενημέρωσης ή/και λήψης συναίνεσης των Χρηστών της Υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας
νομοθεσίας. Ειδικότερα αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών, ο Πελάτης
υπό την ιδιότητά του ως γονέας (ασκών την γονική μέριμνα) του ανήλικου Χρήστη οφείλει να καταβάλλει κάθε
εύλογη προσπάθεια ενημέρωσης του Χρήστη με τρόπο κατάλληλο με την ηλικία του. H COSMOTE συνδράμει τον
γονέα στην ενημέρωση του ανήλικου τέκνου με κάθε εύλογο μέσο (βλ. ειδικότερα την παράγραφο 7 κατωτέρω
αναφορικά με την άσκηση του δικαιώματος ενημέρωσης του Πελάτη και την συνδρομή που παρέχει η COSMOTE
αναφορικά με την ενημέρωση των ανήλικων Χρηστών).
1.
Ποιες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε κατά τη χρήση της
Υπηρεσίας και για ποιο σκοπό;
Η Υπηρεσία παρέχει δυνατότητα γονικού ελέγχου και προστασίας των παιδιών κατά τη χρήση του διαδικτύου.
Σημειώνεται
ότι για την ενεργοποίηση της Υπηρεσίας, καθώς και για σκοπούς τιμολόγησης
η COSMOTE
συγκεντρώνει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται δεδομένα του Πελάτη ή των χρηστών της Υπηρεσίας όπως Email,
όνομα χρήστη κτλ. Η COSMOTE επεξεργάζεται τα δεδομένα αυτά για τους ανωτέρω σκοπούς ως Υπεύθυνος
Επεξεργασίας, υπό την έννοια ότι καθορίζει τους συγκεκριμένους σκοπούς επεξεργασίας, τον χρόνο διατήρησης
των δεδομένων για τους σκοπούς αυτούς και επιπλέον βαρύνεται με όλες τις υποχρεώσεις ενημέρωσης ή/και
λήψης συναίνεσης των υποκειμένων των δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
Υπό την ιδιότητα της ως Εκτελούσα την επεξεργασία ενδέχεται να συλλέγει και να επεξεργάζεται τις εξής
κατηγορίες δεδομένων:
Δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εγγραφή ή/και την ταυτοποίησή σας στην Υπηρεσία
όπως:
Email και κωδικός πρόσβασης.
Δεδομένα χρήσης της Υπηρεσίας
όπως:
o
προφίλ ρυθμίσεων εφαρμογής δηλ. όνομα/ψευδώνυμο παιδιών, φύλο παιδιών, ηλικία παιδιών,
φωτογραφία, ηλεκτρονικές εφαρμογές/ιστότοποι που δεν επιτρέπονται, επιτρεπόμενα χρονικά
όρια.
o
χρόνος παραμονής του παιδιού στο διαδίκτυο, τοποθεσία του παιδιού, ιστορικό πλοήγησης
παιδιού κτλ.
Για τη παροχή της Υπηρεσίας και τη διαχείριση των κανόνων προστασίας στις συσκευές του παιδιού
χρησιμοποιείται η Ιστοσελίδα cosmote.puresight.com (εφεξής «Ιστοσελίδα Διαχείρισης»). Επιπρόσθετα
απαραίτητες για την χρήση της υπηρεσίας είναι οι εφαρμογές
«COSMOTE Family Safety γονέας»
(εφεξής
Εφαρμογή Γονέα) και
«COSMOTE Family Safety παιδί»
(εφεξής Εφαρμογή Παιδιού). Μέσω της Ιστοσελίδας
και των εφαρμογών συλλέγουμε ή/και επεξεργαζόμαστε:
Δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της Υπηρεσίας
και προκύπτουν από τη χρήση
της Ιστοσελίδας Διαχείρισης, όπως: όνομα σύνδεσης, ώρα και διάρκεια σύνδεσης, μέσο σύνδεσης (web,
app) κλπ.
Δεδομένα που παρέχετε για την χρήση της Υπηρεσίας
όπως:
όνομα/ψευδώνυμο παιδιών, φύλο
παιδιών, ηλικία παιδιών, ηλεκτρονικές εφαρμογές/ιστότοποι που δεν επιτρέπονται, επιτρεπόμενα
χρονικά όρια, χρόνος παραμονής του παιδιού στο διαδίκτυο, τοποθεσία του παιδιού, ιστορικό
πλοήγησης παιδιού κτλ.
2.
Προσβάσεις (permissions) των Εφαρμογών Παιδιού και Γονέα της Υπηρεσίας
Η λειτουργία της Υπηρεσίας προϋποθέτει την εγκατάσταση και χρήση της
Εφαρμογής Παιδιού
, η οποία ανάλογα
με το λειτουργικό σύστημα στο οποίο είναι εγκατεστημένη, ενδέχεται να απαιτεί ή να ζητήσει προαιρετική
πρόσβαση στα ακόλουθα δεδομένα της τερματικής συσκευής του συνδρομητή για να εγκατασταθεί και να
λειτουργήσει:
Δεδομένα θέσης
(τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή/και GPS) με σκοπό την απεικόνιση του στίγματος του
χρήστη-παιδιού στον χάρτη και την ενημέρωση του χρήστη-γονέα για την τοποθεσία του πρώτου.
Φωτογραφίες και φωτογραφική μηχανή
με σκοπό τον ορισμό και την αλλαγή της φωτογραφίας του
προφίλ.
Δεδομένα επαφών
με σκοπό τον έλεγχο εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης που υποστηρίζει η Υπηρεσία
(όπως Facebook, Whatsapp, κλπ.) στη συσκευή του χρήστη-παιδιού.
Εξωτερική μνήμη:
ώστε να υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης της εφαρμογής στην εξωτερική μνήμη,
Internet:
Η εφαρμογή απαιτεί την πρόσβαση στο internet, ώστε να επικοινωνεί με τα συστήματα της
COSMOTE και να εμφανίζει τις πληροφορίες που σας αφορούν (π.χ. χρήση των εφαρμογών στη συσκευή
του παιδιού, τοποθεσία συσκευής παιδιού, κ.α.). Επίσης, στη συσκευή του χρήστη-παιδιού χρειάζεται
για την επιβολή περιορισμού στη χρήση του internet (π.χ. αποκλεισμός ιστοσελίδων, χρονικός
περιορισμός χρήσης internet, κ.α.)
Εφαρμογές συσκευής:
Για τον έλεγχο ή/και περιορισμό της χρήσης εφαρμογών στη συσκευή του χρήστη-
παιδιού.
Ρυθμίσεις συσκευής:
Για τον περιορισμό απεγκατάστασης της εφαρμογής στη συσκευή του χρήστη-
παιδιού από το ίδιο το παιδί.
Επίσης, για την λειτουργία της Υπηρεσίας απαιτείται η εγκατάσταση και χρήση της
Εφαρμογής Γονέα
, η οποία
ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα στο οποίο είναι εγκατεστημένη, ενδέχεται να απαιτεί ή να ζητήσει
προαιρετική πρόσβαση στα ακόλουθα δεδομένα της τερματικής συσκευής του συνδρομητή για να εγκατασταθεί
και να λειτουργήσει:
Φωτογραφίες και φωτογραφική μηχανή
με σκοπό τον ορισμό και την αλλαγή των φωτογραφιών στα
προφίλ των παιδιών.
Ρυθμίσεις συσκευής:
Για τη πρόσβαση στη λίστα επαφών του τηλεφώνου ώστε να μπορεί να στείλει ο
γονέας τον σύνδεσμο εγκατάστασης μέσω SMS μηνύματος στη συσκευή του παιδιού.
3.
Εμφάνιση ειδοποιήσεων στην Εφαρμογή Γονέα (push notifications)
Η εφαρμογή στέλνει ειδοποιήσεις στη συσκευή σας στις παρακάτω περιπτώσεις:
Όταν εισέρχεται ή εξέρχεται το παιδί από προκαθορισμένη περιοχή,
Όταν το παιδί αφαιρεί/εμποδίζει την προστασία των κοινωνικών δικτύων στη συσκευή του,
Όταν το παιδί επισκέπτεται μια μη κατάλληλη ιστοσελίδα στη συσκευή του,
Όταν λήγει η συνδρομή της Υπηρεσίας
Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη συγκεκριμένη
δυνατότητα από τις ρυθμίσεις της συσκευής σας.
4.
Ποιο είναι το χρονικό διάστημα που διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
H COSMOTE διατηρεί τα δεδομένα για τα οποία είναι Υπεύθυνη Επεξεργασίας, όπως αυτά αναφέρονται ανωτέρω
για όσο χρονικό διάστημα είναι ενεργή η Υπηρεσία. Μετά την για οποιονδήποτε λόγο απενεργοποίηση της
Υπηρεσίας και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές ή παράπονα εκ μέρους σας, τα
προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για χρονικό διάστημα 14 μηνών και κατόπιν διαγράφονται χωρίς
δυνατότητα επανάκτησης. Επίσης, ενδέχεται να διατηρηθούν για περαιτέρω χρονικό διάστημα εάν αυτό
επιβάλλεται από άλλη νομοθεσία (π.χ. φορολογική).
Η Εταιρεία υπό την ιδιότητά της ως Εκτελούσα την επεξεργασία διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως
αυτά αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 1, για όσο χρονικό διάστημα είναι ενεργή η Υπηρεσία με εξαίρεση
τα δεδομένα τοποθεσίας και χρήσης των Εφαρμογών και τα δεδομένα που προκύπτουν από τους ελέγχους
εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης. Τα δεδομένα τοποθεσίας και χρήσης των Εφαρμογών διατηρούνται για 30
μέρες. Τα δεδομένα που προκύπτουν από τους ελέγχους εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης διατηρούνται για 7
μέρες.
Σε περίπτωση απενεργοποίησης της Υπηρεσίας, δεδομένα που αφορούν το προφίλ ρυθμίσεων εφαρμογής
δηλαδή όνομα/ψευδώνυμο παιδιών, φύλο παιδιών, ηλικία παιδιών και φωτογραφία, διατηρούνται για 6
επιπλέον μήνες, ώστε να είναι διαθέσιμα σε περίπτωση που την ενεργοποιήσετε εκ νέου και στη συνέχεια
διαγράφονται. Επίσης, για σκοπούς τιμολόγησης διατηρούνται ψευδώνυμα δεδομένα σχετικά με την
ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της υπηρεσίας για 6 μήνες.
5.
Η COSMOTE θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα και για άλλους σκοπούς;
Η Εταιρεία δεν θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα για άλλους σκοπούς πέρα από αυτούς που
αναφέρονται παραπάνω. Σε περίπτωση που η Εταιρεία επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία
για άλλους σκοπούς, θα το κάνει μόνον αφού σας ενημερώσει σχετικά και λάβει τη σαφή συγκατάθεσή σας.
6.
Ποιοι είναι οι αποδέκτες και για ποιο σκοπό τους διαβιβάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;
Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να είναι τρίτες εταιρίες με τις οποίες συνεργαζόμαστε για
την παροχή και υποστήριξη της Υπηρεσίας
και συγκεκριμένα η εταιρεία Puresight SA, η οποία έχει την έδρα της
στο Ισραήλ
. Στις περιπτώσεις αυτές οι τρίτες αυτές εταιρίες είναι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό
της COSMOΤΕ, δηλαδή συνεργάτες του COSMOΤΕ, οι οποίοι αναλαμβάνουν την εκτέλεση ενός συγκεκριμένου
έργου ακολουθώντας τις οδηγίες μας και εφαρμόζοντας τις αυστηρές διαδικασίες του Ομίλου ΟΤΕ αναφορικά με
την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η COSMOTE εξακολουθεί να έχει την ευθύνη αναφορικά με
την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους ανωτέρω σκοπούς από τους συνεργάτες μας
πραγματοποιείται κυρίως εντός Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε). Σε περίπτωση που συνεργαστούμε με
εταιρίες εκτός Ε.Ε, αυτές θα επεξεργαστούν τα δεδομένα σας, μόνο μετά από εντολή μας και σε περίπτωση που
υπάρχει απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή εάν συμφωνηθούν οι κατάλληλες ρήτρες που
διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
Πέραν της εταιρίας, η COSMOTE δεν επεξεργάζεται και δεν δημοσιοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους
με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η κοινοποίηση /διαβίβαση τους επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
7.
Ποια είναι τα δικαιώματα των Χρηστών της Υπηρεσίας, σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους
δεδομένων;
Τα αιτήματα για την άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων σύμφωνα με τα άρθρα 13-22
του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR) ασκούνται ενώπιον του Υπεύθυνου
Επεξεργασίας. Τα αιτήματα αυτά αφορούν το δικαίωμα του υποκειμένου των δεδομένων:
Να λάβουν ενημέρωση αναφορικά με τις κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται ο
COSMOTE ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες αυτών καθώς και
την περίοδο διατήρησής τους. Επιπλέον, μπορεί να συνδράμει τον Πελάτη στην ενημέρωση των ανήλικων
Χρηστών αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων με σκοπό την παροχή της
Υπηρεσίας και την προστασία των παιδιών από τους κινδύνους του διαδικτύου.
Να διορθώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα σε περίπτωση επεξεργασίας ανακριβών δεδομένων που τα
αφορούν.
Να διαγράψουν τα δεδομένα τους.
Να περιορίσουν την επεξεργασία των δεδομένων τους.
Να εναντιωθούν στην επεξεργασία των δεδομένων τους.
Να ζητήσουν την φορητότητα των δεδομένων τους σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, δηλαδή το δικαίωμά
να λάβουν τα δεδομένα τους σε κατάλληλο μορφότυπο, ώστε να είναι εφικτή τεχνικά η διαβίβασή τους σε
άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
Επιπλέον, διατηρούν το δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή αναφορικά με
την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα+30 210 6475600, email επικοινωνίας
contact@dpa.gr
).
Η COSMOTE στο βαθμό που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων των δεδομένων στο πλαίσιο
της παροχής της Υπηρεσίας στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, συνδράμει τον τελευταίο στην εκπλήρωση της
υποχρέωσής του να απαντά στα αιτήματα των υποκειμένων των δεδομένων αναφορικά με την άσκηση των
δικαιωμάτων τους. Στο πλαίσιο αυτό, αλλά και όποτε άλλοτε ζητηθεί από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, θέτει στην
διάθεση του τελευταίου κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της συμμόρφωσής του προς την ισχύουσα
νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
8.
Τι είδους μέτρα εφαρμόζονται για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων;
Η Εταιρεία λαμβάνει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την
προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή
πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.
Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το θέμα αυτό μπορείτε να δείτε στη Γενική Ενημέρωση αναφορικά με
την Προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων (General Data Privacy Notice).